Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie wykonania projektu oraz realizacji robót budowalnych dot. remontu i przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej (odcinek zewnętrzny i wewnętrzny) w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Radość” ul. Wojska Polskiego 79, 42-360 Jastrząb, gm. Poraj.

Inwestycja realizowana jest w związku z koniecznością montażu dodatkowych gazomierzy w celu odrębnego opomiarowania zużycia gazu w budynku głównym oraz w pawilonach nr 1 i 3, a także występującym niskim ciśnieniem gazu w instalacji.

W związku z licznymi wnioskami o wydłużenie terminu postepowania, przedłużono termin składania ofert do 27.05.2022r.
Termin realizacji zadania nie ulega zmianie. Obowiązujący termin wykonania przedmiotu umowy to: 30.09.2022 r.

Przedmiot zamówienia stanowi w szczególności:

Realizację z robót instalacyjnych w pawilonie nr 1 i 3 według opracowanego w roku 2021 projektu technicznego oraz zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 911/21 z dnia 20.10.2021 obejmujących swoim zakresem:
a. zwiększenie średnicy odcinków instalacji gazowej od przyłączy znajdujących się w gruncie (sztycy przy budynku) do kotłów (zgodnie z dokumentacją instalacja powinna być wyposażona elektromagnetyczny zawór odcinający ZBK50k podłączony do systemu detekcji gazu GAZEX oraz bufor gazu o średnicy min ᴓ 125)
b. montaż gazomierzy miechowych G6.

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania obejmuje swoim zakresem również pozostałe pawilony hotelowe oznaczone jako 2 i 4, jednakże prace w tym zakresie nie są przedmiotem niniejszego zapytania.

Roboty instalacyjne dla pawilonów nr 2 i 4 zostały zrealizowane w roku 2021.

UWAGA: Do obowiązków Wykonawcy należy ustanowienie Kierownika Budowy, a po zakończeniu robót zgłoszenie ich zakończenia do odpowiedniego Organu w zakresie zgodnym z decyzją nr 911/21, tj. dla wszystkich pawilonów 1, 2, 3, 4.

1. Sporządzenie zgodnie z prawem budowlanym kompletnego projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie zgodnie z uzyskaną decyzją robót budowlanych obejmujących swoim zakresem następujące etapy:
a. dla budynku głównego - prace instalacyjne analogiczne jak w przypadku pawilonów hotelowych, tj. obejmujące swoim zakresem zwiększenie średnicy odcinków instalacji gazowej od przyłączy znajdujących się w gruncie do kotłów oraz montaż gazomierza.
b. ze względu na niskie ciśnienie gazu przy odbiornikach gazowych na obiekcie (ciśnienie statyczne przy kotle poniżej 17 mbar) należy zwiększyć średnice rurociągów odcinka zewnętrznego instalacji wewnętrznej prowadzących od gazomierza głównego do poszczególnych przyłączy znajdujących się w gruncie przy budynku głównym oraz pawilonach hotelowych nr 1, 2, 3, 4, tak aby nie zaistniała konieczność ograniczenia mocy zainstalowanych kotłów gazowych. Długość odcinka wynosi ok. 230 mb.

Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe oraz kosztowe. MDCP zapewnia Zamawiający.

Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób profesjonalny z najwyższa starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Do obowiązków Wykonawcy należy ustanowienie Kierownika Budowy oraz sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

UWAGA: Dla całości Inwestycji obligatoryjnym jest aby uruchomienie każdego odcinka instalacji odbywało się pod nadzorem autoryzowanego serwisu firmy Buderus (serwis zostanie wskazany przez Zamawiającego). Wynikające z tego dodatkowe koszty należy uwzględnić w wycenie.

Prace budowlane muszą być wykonywane w sposób nie zakłócający pracy Ośrodka. Instalację należy wykonać metodą prefabrykacji z wbudowaniem w obiekt gotowych wcześniej przygotowanych elementów, tak aby zminimalizować przerwy w dostawie medium do obiektów.

Zdefiniowane w trakcie wyceny prace dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania, należy wyszczególnić i uwzględnić w wycenie.

Oferent obowiązany jest do posiadania polisy OC na ogólną sumę minimum 1 milion złotych.

Zgodnie z kryteriami wyboru, oferent obowiązany jest posiadać niezbędne doświadczenie
w pracach związanych z budową lub przebudową instalacji gazowych.

Wymagane jest dołączenie do oferty co najmniej 4 referencji od firm/instytucji dla których oferent zrealizował tego typu usługi o wartości minimum 50 000 zł netto każda (prace zakończone i odebrane)

Oferent jest zobowiązany do wizyty na obiekcie i oględzin przedmiotu zamówienia.

Zdefiniowane w trakcie wyceny prace dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania, należy wyszczególnić i uwzględnić w wycenie.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega, że przyjęcie oferty nastąpi wyłącznie poprzez wyraźne oświadczenie o przyjęciu oferty (w formie pisemnej, fax lub e-mail). Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty sporządzenia oferty. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź doręczona osobiście lub też może zostać przesłana faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu:
Monika Mstowska tel. 735 209 182
Tomasz Nowak tel: 532 546 085

Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2022r
Termin wykonania przedmiotu umowy 30.09.2022r

 

pdf

Decyzja 911

Rozmiar: 1.44 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

projekt LR v3

Rozmiar: 5.43 mb
Data dodania: 16-05-2023