Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa (dawna nazwa Huta „Częstochowa” S.A.).


RFG S.A. posiada w swojej ofercie ok. 65 ha gruntów, w tym nieruchomości niezabudowane, nieruchomości zabudowane oraz obiekty turystyczne, położone na terenie województwa śląskiego.
Tereny te, przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, między innymi na cele przemysłowe, przemysłowo-usługowe oraz turystyczne, sportowe i rekreacyjne.
Tereny położone w Częstochowie, to ponad 14 ha terenów inwestycyjnych, według zapisów miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy są to tereny o funkcji przemysłowej oraz funkcji przemysłowo – usługowej. W ofercie posiadamy tereny o zróżnicowanej powierzchni, dobrze uzbrojone i bardzo dobrze skomunikowane.
Szczegóły w zakładce „Inwestycje”.


Obecny kształt i zakres działania Spółki jest wynikiem zakończonego "Programu restrukturyzacji Huty Częstochowa S.A.".


Huta "Częstochowa" S.A. była głównym polskim producentem blach grubych (stosowanych m.in. w przemyśle okrętowym oraz do konstrukcji stalowych), a w całej grupie kapitałowej w 2002 r. zatrudnionych było 5,5 tys. osób. W 2002 r. ze względu na utratę płynności, w wyniku zbiegu szeregu niekorzystnych czynników, Zarząd Huty "Częstochowa” S.A. zgłosił do sądu wniosek o upadłość. W celu wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz utrzymania miejsc pracy utworzony został nowy podmiot - Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., którego właścicielem były Polskie Huty Stali S.A., a później Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. i który od października 2002 r. prowadził działalność na bazie dzierżawionego od Huty "Częstochowa" S.A. majątku, przejmując jednocześnie większość pracowników.
Ze względu na to, iż Huta "Częstochowa" S.A. nie była w stanie spłacić ciążących na niej zobowiązań, wystąpiła do Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z wnioskiem o ich restrukturyzację w oparciu o ustawę o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Program restrukturyzacji wiązał się z szeregiem operacji dotyczących majątku Spółki i jej zobowiązań. W ich wyniku na Hucie "Częstochowa" S.A. pozostał obowiązek zaspokojenia wierzytelności publicznoprawnych powstałych po 30.06.2003 r. i innych, nie podlegających restrukturyzacji, a także pozostałych nierestrukturyzowanych wierzytelności cywilnoprawnych. Zwieńczeniem programu restrukturyzacji było zbycie przez Hutę "Częstochowa" S.A. i TF Silesia Sp. z o.o. udziałów w spółkach zależnych na rzecz ZPD Steel Sp. z o.o. w drugiej połowie 2005 r.
Zgodnie z planem restrukturyzacji Huta "Częstochowa" S.A. została przekształcona w Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w 2006 r.


Historia Huty Częstochowa


Budowę huty żelaza pod Częstochową rozpoczęto w 1896 roku. Inicjatorem budowy huty na terenie podczęstochowskiego Rakowa był warszawski przemysłowiec Bernard Ludwik Hantke (1826-1900). Budowa huty, w jej zasadniczym kształcie, została zakończona w 1902 roku, kiedy to zakład dysponował już oddziałem wielkopiecowym, stalownią i walcownią bruzdową.
Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej Huta „Częstochowa” została unieruchomiona, a jej urządzenia zabezpieczono. Kontrolę nad nieczynnym zakładem przejął niemiecki koncern zbrojeniowy „Hugo Schneider A.G.” (HASAG) z Lipska. Hitlerowcy dążyli do jak najszybszego uruchomienia zakładu, którego produkcja miała być wykorzystana do celów wojskowych. Urządzenia produkcyjne nie zostały zniszczone w trakcie wojny, co umożliwiło, po jej zakończeniu, szybkie wznowienie produkcji, przez grupę pracowników, na czele której stał ostatni przedwojenny dyrektor huty Tomasz Szwejkowski. Wkrótce po wyzwoleniu spod okupacji, huta, kierowana przez Tymczasowy Zarząd Państwowy, została podporządkowana utworzonemu w lutym 1945 roku Centralnemu Zarządowi Przemysłu Hutniczego a rok później znalazła się w wykazie przedsiębiorstw przechodzących na własność państwa. Na początku lat pięćdziesiątych zmieniono nazwę przedsiębiorstwa – na Huta im. Bolesława Bieruta, która obowiązywała przez 37 lat – do 19 kwietnia 1989 roku, kiedy to przywrócono pierwotną nazwę – Huta „Częstochowa”. Rozbudowa Huty rozpoczęła się w 1947 roku i była wciąż realizowana na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W jej ramach, tuż przed końcem 1972 roku przekazano do eksploatacji największy wydział huty – walcownię blach grubych. Jej budowa, w latach 1969-72, należała do najważniejszych inwestycji w kraju, a na decyzji o jej powstaniu zaważyło olbrzymie zapotrzebowanie na blachy ze strony przemysłu stoczniowego oraz duże perspektywy eksportowe, a także dążenie do ograniczenia importu blach.
W latach osiemdziesiątych Huta „Częstochowa” była trzecią co do wielkości hutą w Polsce (zatrudniającą ponad 13 tys. pracowników), z bardzo nowoczesną, jak na owe czasy, walcownią blach grubych, jednak wybudowane ćwierć wieku wcześniej wielkie piece, stalownia i walcownia rur były już przestarzałe pod względem technicznym.
W połowie lat osiemdziesiątych w hucie opracowano plan przeprowadzenia stopniowej, ale gruntownej modernizacji zakładu. Jej ostatecznym celem miało być stworzenie nowoczesnej minihuty, o zamkniętym cyklu produkcyjnym. Jednocześnie stopniowo ograniczano produkcję, zwłaszcza w części surowcowej huty, likwidowano również częściowo lub całkowicie niektóre wydziały produkcyjne.
W kwietniu 1998 roku, po wyrażeniu zgody przez Radę Ministrów na komercjalizację zakładu, Minister Skarbu Państwa podpisał Akt Komercjalizacji Huty „Częstochowa” przekształcając ją z dniem 1 maja 1998 roku w Spółkę Akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Po skomercjalizowaniu huty przyspieszeniu uległy procesy wyodrębniania z niej poszczególnych wydziałów i służb, jako samodzielnych podmiotów gospodarczych. Procesowi zachodzących przemian towarzyszyła też restrukturyzacja zatrudnienia w samej hucie. W ramach restrukturyzacji majątkowej huta „pozbyła się” wielu terenów i obiektów, które były zbędne dla działalności produkcyjnej.
Najtrudniejszą częścią procesu restrukturyzacji huty okazała się jednak restrukturyzacja finansowa. Była ona konieczna ze względu na to, że realizacja programu modernizacyjnego pochłonęła znaczne środki z kredytów bankowych, a spłata zadłużenia nie przebiegała tak jak planowano. Rozmowy prowadzone przez Zarząd Huty z potencjalnymi inwestorami nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie został też zrealizowany plan dokapitalizowania Huty „Częstochowa” S.A. i włączenia jej do Polskich Hut Stali S.A. W tej sytuacji Zarząd Huty, której zadłużenie przekroczyło 1 mld 200 mln zł, postanowił złożyć wniosek w sprawie ogłoszenia upadłości. Krok ten jednak poprzedziło 17 października 2002 roku przejęcie ponad 2000 pracowników przez nowy podmiot gospodarczy – Hutę Stali Częstochowa Sp. z o.o., która też wydzierżawiła urządzenia produkcyjne.
Nowe uregulowania ustawowe pozwoliły Zarządowi Huty „Częstochowa” S.A. złożyć w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Nastąpiło to 22 stycznia 2003 roku (i tym samym zawieszone zostało postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości). Przygotowany plan restrukturyzacji został zatwierdzony 7 sierpnia 2003 roku, a efektem jego realizacji miało być umorzenie wobec huty większości zobowiązań publicznoprawnych oraz zwolnienie majątku produkcyjnego spod zabezpieczeń rzeczowych tych zobowiązań. Plan przewidywał też przekształcenie Huty „Częstochowa” S.A. – pozbawionej majątku produkcyjnego – w Regionalny Fundusz Inwestycyjny S.A., dysponujący majątkiem trwałym i zarządzający udziałami w spółkach zależnych oraz prowadzący działalność produkcyjną i usługową. Z kolei wierzyciele cywilnoprawni mieli utworzyć spółkę wierzycielską, godząc się na redukcję zadłużenia, które zamieniliby na akcje. Później majątek i akcje miały zostać sprzedane inwestorowi. Jednym z celów tej restrukturyzacji było m.in. zachowanie możliwości gospodarczego majątku Huty „Częstochowa” S.A. (bez dopuszczenia do jej upadłości) oraz utrzymanie miejsc pracy w hucie i spółkach.
Ostatecznie w roku 2006, w procesie restrukturyzacji, nazwa Spółki Huta „Częstochowa” została zmieniona na Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa.