Rada Nadzorcza RFG S.A. w Częstochowie, działając na podstawie §29 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania oraz dla celów rekomendacji podmiotom zależnym w grupie kapitałowej RFG S.A.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 oraz oceny oferty również dla celów rekomendacji firmy audytorskiej podmiotom zależnym do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządów za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez RFG S.A. oraz ewentualnie przez spółki zależne. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą RFG S.A. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego RFG S.A., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A., natomiast w zakresie badania sprawozdania finansowego spółek NZOZ Centrum Medyczne Amicus Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, HUTMAR S.A. z/s w Częstochowie i Jurajski Agro Fresh Park S.A. z/s w Kościelcu, wybór oferenta stanowi jedynie rekomendację dla Zgromadzenia Wspólników lub rad nadzorczych wymienionych spółek i nie rodzi po stronie oferenta roszczenia o podpisanie i realizację umowy w tym zakresie. W ramach grupy kapitałowej poza w/w spółkami pozostaje również spółka Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, jednak podmiot ten posiada zawartą obecnie umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023r.

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent
- sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415. Z późn. zm.),
- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu do zarządu ) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
Informacja dot. systemu rachunkowości podmiotów z grupy kapitałowej przekazana zostanie również do wiadomości RFG S.A.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:
- gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji
z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

Składana oferta winna zawierać:
• informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,
• oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń celem ich zminimalizowania
• oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiedni przeprowadzenie badania
• oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach
• określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
• ostateczne ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych
• wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:
- dzień 15 marca 2024 roku za rok obrotowy 2023,
- dzień 14 marca 2025 roku za rok obrotowy 2024,
a sprawozdania skonsolidowanego na:
- dzień 22 kwietnia 2024 roku za rok obrotowy 2023,
- dzień 21 kwietnia 2025 roku za rok obrotowy 2024,

• wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2022, 2021, 2020) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,
• pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,
• dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej – w formie poświadczonej za zgodność kserokopii,
• aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 29 września 2023 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.”
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 6 października 2023 roku w siedzibie Spółki.
Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 31 października 2023 roku.
Informacje dodatkowe:
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Umowa na sporządzenie sprawozdania jednostkowego RFG S.A. i skonsolidowanego grupy kapitałowej RFG S.A. zawarta zostanie na zasadach wskazanych we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W załączeniu:
- wzór umowy