Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem przetargów są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. Prawo własności zabudowanej działki 68 obręb 382 o powierzchni 0,3160 ha, dla której to działki Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00172800/6, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym

Łączna cena wywoławcza: 70.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 netto)

Wysokość wadium: 3.500,00 zł netto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, 00/100 netto)

Postąpienie wynosi: 4.000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100 netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.


2. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki 13 obręb 383 o powierzchni 1,6477 ha, dla której to działki Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00163822/0.

Łączna cena wywoławcza: 99.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100 netto)

Wysokość wadium: 4.950,00 zł netto (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100 netto)

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100 netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

3. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki położonej w Częstochowie przy ul.Kucelińskiej, obejmującej działkę 9/29 obręb 302 o powierzchni 0.9035 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00081824/5 oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 9/40, obręb 302, o powierzchni 0,0295 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00134660/4, wraz z udziałem 1/3 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 9/33 obręb 302 o powierzchni 0,4519 ha.

Łączna cena wywoławcza: 633.000,00 zł netto (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100 netto)

Wysokość wadium: 31.650,00 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych, 00/100 netto)

Postąpienie wynosi: 32.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

4. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 28 obręb 266 o powierzchni 1,4488 ha oraz ½ udział w prawie użytkowania wieczystego działki 29/4 obręb 266 o powierzchni 0,0046 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00145652/5 oraz ¼ udział w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiącej nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00182509/9 (RFG S.A. przysługuje 2/4 części prawa użytkowania wieczystego do działki 29/5, ½ cz. prawa użytkowania wieczystego do działki została zbyta 8 stycznia 2019 roku).

Łączna cena wywoławcza: 908.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset osiem tysięcy złotych 00/100 netto)

Wysokość wadium: 45.400,00 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100 netto)

Postąpienie wynosi: 46.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100 netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

5. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 62 obręb 265 o powierzchni 4,4484 ha oraz ½ udział w prawie użytkowania wieczystego działki 29/4 obręb 266 o powierzchni 0,0046 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00145652/5 oraz ¼ udział w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiącej nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00182509/9 (RFG S.A. przysługuje 2/4 części prawa użytkowania wieczystego do działki 29/5, ½ cz. prawa użytkowania wieczystego do działki została zbyta 8 stycznia 2019 roku).

Łączna cena wywoławcza: 2.460.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto)

Wysokość wadium: 123.000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 netto)

Postąpienie wynosi: 130.000,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

6. Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem 9/11 i 9/14 w obrębie 302 o łącznej powierzchni 1,9624 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081824/5.

Łączna cena wywoławcza: 760.000,00 zł netto (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium: 38.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100 netto)

Postąpienie wynosi: 40.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

7. Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 2/275 o powierzchni 1,0724 ha, dla której to działki Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7 oraz prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 2/259 o powierzchni 0,2232, dla której to działki Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00103165/8, położonych w rejonie ul. Bojemskiego wraz udziałem ½ w prawie użytkowania wieczystego działki 2/730 o powierzchni 0,0567 ha, , dla której to działki Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00191217/1 wraz z udziałem ½ w prawie użytkowania wieczystego działki 2/373 o powierzchni 0,2956 ha, dla której to działki Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00161667/1.

Łączna cena wywoławcza: 420.000,00 zł netto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 netto)

Wysokość wadium: 21.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 netto)

Postąpienie wynosi: 22.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

Przetargi ustne w drodze publicznej licytacji prowadzone przez Spółkę rozpoczną się o godzinie 10:00 w dniu 24 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

Kolejność prezentowanych ofert zgodna z treścią ogłoszenia:

a) pkt 1. wyznaczony zostaje na godzinę 10:00

b) pkt 2. wyznaczony zostaje na godzinę 10:15

c) pkt 3. wyznaczony zostaje na godzinę 10:30

d) pkt 4. wyznaczony zostaje na godzinę 10:45

e) pkt 5. wyznaczony zostaje na godzinę 11:00

f) pkt 6. wyznaczony zostaje na godzinę 11:15

g) pkt 7. wyznaczony zostaje na godzinę 11:30

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 24 listopada 2021r”. – do dnia 23 listopada 2021 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Spółki w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Oferty wiążą od dnia ich złożenia, do dnia zakończenia przetargu lub złożenia oświadczenia o ich cofnięciu. W przypadku wysłania oferty pocztą, datą i godziną jej złożenia jest data i godzina wpływu korespondencji do sekretariatu RFG S.A.

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 45 1090 2590 0000 0001 3267 5302 w terminie do dnia 23 listopada 2021 roku do godziny 12:00, przy czym datą uiszczenia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego RFG S.A.

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16 Regulaminu, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone - zgodnie z treścią Regulaminu, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, w terminach sprecyzowanych w Regulaminie zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16 Regulaminu, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Przedmiot przetargu można oglądać w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Małgorzata Jończyk tel. 34/363 91 83, 696 403 904.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela w siedzibie Spółki: p. Małgorzata Jończyk tel. 34/363 91 83, 696 403 904.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargu dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych składników aktywów trwałych wymienionych w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyn. W przypadku takim oferentowi nie przysługują roszczenia o naprawienie potencjalnej szkody.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a)-c),

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

 

Integralną część ogłoszenia stanowi Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informujmy, iż:

- ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,

- uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

- uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100887, NIP 573-020-60-30.

Dane kontaktowe Administratora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 034 363 91 83

Inspektor ochrony danych:

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie postępowania w przedmiocie przetargu publicznego na sprzedaż nieruchomości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe, gdy:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych osób, z którymi Spółka może zawrzeć umowę;

c) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;

d) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa.

e) przetwarzanie jest konieczne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kancelarie notarialne, które będą sporządzały akt notarialny oraz w których zawierane będą umowy zbycia nieruchomości lub umowy oddania w użytkowanie wieczyste.

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane w Biuletynie Informacji Publicznej, innym uczestnikom postępowania oraz osobom upoważnionym obecnym w toku przeprowadzania czynności przetargowych, a także sądom, organom administracji publicznej, urzędom oraz instytucjom państwowym i samorządowym, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, wykonawcy, kurierzy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia w/w postępowania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz o zasobie archiwalnym.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w przetargu i zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje:

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

pdf

Regulamin przetargu 11.2021

Rozmiar: 253.11 kb
Data dodania: 09-05-2023
doc

Oświadczenie zbiorcze

Rozmiar: 27.65 kb
Data dodania: 09-05-2023