Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości


Przedmiotem przetargów są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 28 obręb 266 o powierzchni 1,4488 ha oraz ½ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/4 obręb 266 o powierzchni 0,0046 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00145652/5 oraz ¼ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiącej nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00182509/9 (RFG S.A. przysługuje 2/4 części prawa użytkowania wieczystego do działki 29/5, ½ cz. prawa użytkowania wieczystego do działki została zbyta 8 stycznia 2019 roku)

Łączna cena wywoławcza: 680.000,00 zł netto (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium: 34.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi: 10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 62 obręb 265 o powierzchni 4,4484 ha oraz ½ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/4 obręb 266 o powierzchni 0,0046 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00145652/5 oraz ¼ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiącej nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00182509/9(RFG S.A. przysługuje 2/4 części prawa użytkowania wieczystego do działki 29/5, ½ cz. prawa użytkowania wieczystego do działki została zbyta 8 stycznia 2019 roku)

Łączna cena wywoławcza: 2.460.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium: 123.000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi: 25.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

3. prawo własności zabudowanej działki 46/1 obręb 379 o powierzchni 0,1563 ha oraz niezabudowanej działki 46/2 obręb 379 o powierzchni 0,0040 ha, dla których to działek Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00170837/0, przy czym działka 46/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 54m2, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. 24m2 oraz drewnianym budyniem gospodarczym.

Łączna cena wywoławcza: 49.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium: 2.450,00. zł netto (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi: 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

4. prawo własności niezabudowanej działki 49/4 obręb 379 o powierzchni 0,1640 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00058748/8

Łączna cena wywoławcza: 12.000,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium: 600,00 zł netto (słownie: sześćset złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi: 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych, 00/100gr netto)

5. prawo własności zabudowanej działki 68 obręb 382 o powierzchni 0,3160 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00172800/6, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym

Łączna cena wywoławcza: 73.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium: 3.650,00 zł netto (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi: 3.000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100gr netto)

6. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki 13 obręb 383 o powierzchni 1,6477 ha, dla której to działki Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00163822/0

Łączna cena wywoławcza: 99.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium: 4.950,00 zł netto (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

 

Przetargi ustne w drodze publicznej licytacji prowadzone przez Spółkę rozpoczną się o godzinie 10:00 w dniu 23 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

Kolejność prezentowanych ofert zgodna z treścią ogłoszenia:

a) pkt 1. wyznaczony zostaje na godzinę 10:00

b) pkt 2. wyznaczony zostaje na godzinę 10:20

c) pkt 3. wyznaczony zostaje na godzinę 10:40

d) pkt 4. wyznaczony zostaje na godzinę 11:00

e) pkt 5. wyznaczony zostaje na godzinę 11:20

f) pkt 6. wyznaczony zostaje na godzinę 11:40

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 23 czerwca 2020r”. – do dnia 22 czerwca 2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie Spółki w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Oferty wiążą od dnia ich złożenia, do dnia zakończenia przetargu lub złożenia oświadczenia o ich cofnięciu. W przypadku wysłania oferty pocztą, datą i godziną jej złożenia jest data i godzina wpływu korespondencji do sekretariatu RFG S.A.

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 45 1090 2590 0000 0001 3267 5302 w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku do godziny 15:00, przy czym datą uiszczenia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego RFG S.A.

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16 Regulaminu, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone - zgodnie z treścią Regulaminu, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, w terminach sprecyzowanych w Regulaminie zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16 Regulaminu, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Przedmiot przetargu można oglądać w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Robert Leciński, tel. 34/363 91 18, 795 421 674.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Robert Leciński w siedzibie Spółki oraz pod numerem tel. 34/363 91 18, 795 421 674.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargu dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych składników aktywów trwałych wymienionych w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyn. W przypadku takim oferentowi nie przysługują roszczenia o naprawienie potencjalnej szkody.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a)-c),

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nieruchomości 1 i 2: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1571

Nieruchomość 3 i 4: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1797

Nieruchomość 5: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1798

Nieruchomość 6: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1799

 206

 

pdf

Ogłoszenie 23.06.2020

Rozmiar: 291.43 kb
Data dodania: 09-05-2023
pdf

Regulamin 23.06.2020

Rozmiar: 538.89 kb
Data dodania: 09-05-2023
doc

Oświadczenie

Rozmiar: 27.14 kb
Data dodania: 09-05-2023