Komisja Kwalifikacyjna powołana uchwałą jedynego wspólnika na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników NZOZ - Centrum Medycznego „AMICUS” Sp. z o.o. z/s w Częstochowie przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. siedzibą w Częstochowie – ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na 2 (dwa) stanowiska:

CZŁONKA ZARZĄDU

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Centrum Medycznego „AMICUS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, zwanej dalej „Spółką”

1. Rodzaj i liczba stanowisk w Zarządzie będących przedmiotem postępowania:

2 (dwa) stanowiska Członka Zarządu. Spośród kandydatów na Członka Zarządu Spółki rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną Zgromadzenie Wspólników Spółki może jednemu z nich powierzyć funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a drugiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

2. Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 22.06.2023 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. W przypadku przesłania zgłoszeń pocztą decyduje data i godzina doręczenia.

3. Data otwarcia zgłoszeń:

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 22.06.2023 roku o godzinie 13:00.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłuchiwani będą w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym wg ich nazwisk, rozpoczną się w dniu 23.06.2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. przy Al. Pokoju 44 w Częstochowie. Kandydaci o terminie i godzinie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej i numer telefonu wskazane w zgłoszeniu. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiającej zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu, rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Komisja zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

5. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:
1) Wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.
2) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
3) Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.
4) Wiedza w zakresie rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
5) Wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.
6) Wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
7) Doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu, w tym prezentacja doświadczeń i kompetencji kandydata oraz koncepcja rozwoju Spółki.

6. Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce:

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o Spółce można uzyskać osobiście w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. u Pani Beaty Antczak–Sadziak (tel. 34 363 91 83) od dnia publikacji ogłoszenia do dnia końcowego terminu składania zgłoszeń.

7. Wymagania pozytywne wobec kandydatów.

Kandydaci winni:
1) posiadać wykształcenie wyższe, lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiadać doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek minimum 3 lata,
3) posiadać staż zatrudnienia minimum 5 lat (w co wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek),
4) korzystać z pełni praw publicznych,
5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w szczególności wynikającym z art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z późn. zm.), art. 22 ust 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2021.1933 t.j. z późn zm.) oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.2022.1110 t.j. z późn. zm).

8. Wymagania negatywne wobec kandydatów.

Kandydat nie może:
1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie może świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) pozostawać w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki.

9. Zakres informacji i oświadczeń.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1. Curriculum Vitae (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej).
2. Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych.
3. Oświadczenie o co najmniej trzyletnim stażu zatrudnienia na stanowisku kierowniczym, wraz z kopią dokumentów potwierdzających te okoliczności.
4. Oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
8. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia.
9. Pisemne oświadczenia, że kandydat:
9.1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
9.2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
9.3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
9.4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
9.5. nie pozostaje w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z treścią Załącznika do niniejszego ogłoszenia.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów).
12. Informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.

10. Forma zgłoszenia.

Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki – NZOZ - Centrum Medyczne „AMICUS” sp. z o.o.”

11. Pozostałe informacje.

Komisja kwalifikacyjna w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na stanowiska Członka Zarządu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "AMICUS" Sp. z o.o.,